Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-21

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-08-21

 

Paragrafer

§§ 196 - 216

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-21

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-12

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen