Kommunstyrelsens personalutskott, 2018-11-22

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-11-22

 

Paragrafer

§§ 37 - 41

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-22

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-14

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen