Kommunstyrelsens personalutskott, 2019-08-22

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-08-22

 

Paragrafer

§§ 13-17

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-22

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-12

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen