Kultur- och fritidsnämnden, 2018-01-30

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-01-30

 

Paragrafer

§§ 1 - 8

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-05

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/toppmeny/paverka/motenhandlingarochprotokoll/kulturochfritidsnamnden.4.2e70d252147625e37e82bf1.html