Kungörelse: Laga kraft vunnen detaljplan för del av Åstorp 113:41

Kommunfullmäktige antog 2018-02-26 § 33 detaljplan för del av Åstorp 113:41

 

Beslutet har vunnit laga kraft den 28 mars 2018.