Kungörelse om samråd; detaljplan för Hästhoven 6 och 7

Detaljplan för Hästhoven 6 och 7, i Åstorps samhälle och kommun, Skåne län

 

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna Hästhoven 6 och 7, i Åstorps samhälle och kommun, Skåne län. Planområdet är beläget i centrala Åstorps tätort och gränsar till Storgatan och Västra vägen. Planområdet är utpekat för förtätning med bostadsbebyggelse i Åstorps kommuns gällande översiktsplan.

 

Under tiden 1 juni till 15 juli finns planförslaget tillgängligt för samråd på Åstorp kommuns medborgarkontor på Storgatan 7 i Åstorp samt på biblioteket i Åstorp på Storgatan 28. Detaljplanen finns då även tillgänglig på Åstorps kommuns hemsida: www.astorp.se/planlänk till annan webbplats

 

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 15 juli 2018. Den sakägare som inte skriftligt framfört sina synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga planen.

 

Synpunkter på planen lämnas till:

Bygg- och miljönämnden, Storgatan 7, 265 80 Åstorp

eller via e-post till: sbf@astorp.se

 

Frågor om planförslaget ställs till:

Klara Harmark, planarkitekt, telefonnummer: 042-640 81