Kungörelse: Samråd för förslag till detaljplan för Åstorp 113:137 m.fl.

Diarienummer: 2016/359

 

Beskrivning

Planområdet är beläget i södra delen av Åstorps samhälle mellan Söderåsbanan och Vramsvägen. Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av fyra byggnader innehållande totalt 16 lägenheter, med tillhörande gemensamhetslokal. Planen ska även möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse längsmed Lagerhusvägen.

 

Under tiden 15 januari till och med 1 mars 2018 finns förslaget till detaljplan tillgängligt för samråd på Åstorps kommuns medborgarkontor på Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider. Information om förslaget till detaljplan med tillhörande handlingar finns här.

 

Hur lämnar man synpunkter?

Synpunkter på förslaget till detaljplan lämnas skriftligen senast den 1 mars 2018. Det går också bra att e-posta synpunkter. Se kontaktuppgifterna nedan:

 

Brev

Åstorps kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plankontoret

265 80 Åstorp

 

E-post

sbf@astorp.se

 

Upplysning

Den sakägare som inte skriftligt framfört sina synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga förslaget till detaljplan.

 

 

Kontaktuppgift handläggare

Klara Harmark

Planarkitekt

Telefon: 042 – 640 81