Kungörelse: Samråd för förslag till detaljplan för del av Åstorp 112:28 och Persiljan 13

Diarienummer: 2017/99

 

 

Beskrivning

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Åstorp söder om Pilgatan. Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av ett flerbostadshus, på del av fastigheten Åstorp 112:28 samt ändra markanvändning i planområdets södra del från parkering till parkmark.

 

Under tiden 15 januari till och med 1 mars 2018 finns förslaget till detaljplan tillgängligt för samråd på Åstorps kommuns medborgarkontor på Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider. Information om förslaget till detaljplan med tillhörande handlingar finns här.

 

Hur lämnar man synpunkter?

Synpunkter på förslaget till detaljplan lämnas skriftligen senast den 1 mars 2018. Det går också bra att e-posta synpunkter. Se kontaktuppgifterna nedan:

 

Brev

Åstorps kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plankontoret

265 80 Åstorp

 

E-post

sbf@astorp.se

 

Upplysning

Den sakägare som inte skriftligt framfört sina synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga förslaget till detaljplan.

 

 

Kontaktuppgift handläggare

Klara Harmark

Planarkitekt

Telefon: 042 – 640 81