Kungörelse: Samråd för förslag till detaljplan för ”Haganässkolan del av Åstorp 112:54 m.fl.

Diarienummer: 2017/242

 

 

Beskrivning

Planområdet är beläget i anslutning till Idrottsgatan och Villagatan i västra Åstorp. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga en ny skolbyggnad innehållande skola, förskola, fritidshem och fritidsklubb på Bjärshögs träningsplan söder om befintlig skola.

 

Förslag till ny detaljplan för skoländamål strider mot ställningstagande i Åstorps kommuns översiktsplan från 2012 då delar av det aktuella området är utpekat som förtätningsområde för bostäder.

 

Under tiden 15 januari till och med 1 mars 2018 finns förslaget till detaljplan tillgängligt för samråd på Åstorps kommuns medborgarkontor på Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider. Information om förslaget till detaljplan med tillhörande handlingar finns här.

 

Samrådsmöte

Välkommen till Haganässkolans matsal måndag 12 februari mellan kl. 18:00 – 20:00 för samrådsmöte. Representanter från Åstorps kommun kommer då att finnas tillgängliga för att prata om och svara på frågor gällande förslaget till detaljplan.

 

Hur lämnar man synpunkter?

Synpunkter på förslaget till detaljplan lämnas skriftligen senast den 1 mars 2018. Det går också bra att e-posta synpunkter. Se kontaktuppgifterna nedan:

 

Brev

Åstorps kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plankontoret

265 80 Åstorp

 

E-post

sbf@astorp.se

 

Upplysning

Den sakägare som inte skriftligt framfört sina synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga förslaget till detaljplan.

 

Kontaktuppgift handläggare

Klara Harmark

Planarkitekt

telefon: 042 - 640 81