Kungörelse: Samråd för förslag till detaljplan för "Tingdalsskolan" Sparvugglan 4 och del av Björnekulla 8:46

Diarienummer: 2016/442

 

Beskrivning

Planområdet är beläget i östra Åstorp intill Tingdalsvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka Tingdalsskolans skolområde för att säkerställa förutsättningar för en eventuell framtida utbyggnad av skolan samt möjliggöra skapande av en god utemiljö för eleverna. Förslag till ny detaljplan för skoländamål strider mot ställningstagande i Åstorps kommuns översiktsplan från 2012 då delar av det aktuella området är utpekat som förtätningsområde för bostäder. I översiktsplanen föreslås bostäder i form av 50 radhus öster om Tingdalsskolan.

 

Under tiden 1 februari till och med 23 februari 2018 finns förslaget till detaljplan tillgängligt för samråd på Åstorps kommuns medborgarkontor på Storgatan 7 i Åstorp. Förslaget finns också på Åstorps bibliotek, Storgatan 28, under deras öppettider. Information om förslaget till detaljplan med tillhörande handlingar finns här.

 

Samrådsmöte

Välkommen till Tingdalsskolans stora matsal onsdag den 14 februari mellan kl. 18:00 – 20:00 för samrådsmöte. Representanter från Åstorps kommun kommer då att finnas tillgängliga för att prata om och svara på frågor gällande förslaget till detaljplan.

 

Hur lämnar man synpunkter?

Synpunkter på förslaget till detaljplan lämnas skriftligen senast den 23 februari 2018. Det går också bra att e-posta synpunkter. Se kontaktuppgifterna nedan:

 

Brev

Åstorps kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plankontoret

265 80 Åstorp

 

E-post

sbf@astorp.se

 

Upplysning

Den sakägare som inte skriftligt framfört sina synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga förslaget till detaljplan.

 

Kontaktuppgift handläggare

Klara Harmark

Planarkitekt

Telefon: 042 – 640 81