Överförmyndarnämnden, 2018-04-09

Organ

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-04-09

 

Paragrafer

§§ 27- 35

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-09

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-08

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/download/18.519a2cf116261bc9d97302d/1523885338208/Protokoll+fr%C3%A5n+%C3%96verf%C3%B6rmyndarn%C3%A4mnden%2C+2018-04-09%2C+%C2%A7%C2%A7+27-35.pdflänk till annan webbplats