Överförmyndarnämnden, 2018-06-04

Organ

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-06-04

 

Paragrafer

§§ 48-59

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-08

 

Datum då anslaget tas ned

2018-07-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/download/18.1a1bfa47162da724c017508/1528446354559/Protokoll+fr%C3%A5n+%C3%96verf%C3%B6rmyndarn%C3%A4mnden%2C+2018-06-07%2C+%C2%A7%C2%A7+48+-59.pdflänk till annan webbplats