Räddningsnämnden, 2018-12-18

Organ

Räddningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-12-18

 

Paragrafer

§§ 50 - 60

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-19

 

Datum då anslaget tas ned

2019-01-14

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen Åstorp