Socialnämnden, 2018-01-22

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-01-22

 

Paragrafer

§§ 4-23

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-25

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-19

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/toppmeny/paverka/motenhandlingarochprotokoll/socialnamnden.4.54df3bc12fdac9909b80002160.html