Socialnämnden, 2018-02-19

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-02-19

 

Paragrafer

§§ 24-37

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-21

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-14

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/download/18.5bb8dabf1614357ccb0e15cc/1519220464140/Protokoll+Socialn%C3%A4mnden+2018-02-19.pdf