Socialnämnden, 2018-05-14

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-05-14

 

Paragrafer

§§ 71-82

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-15

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-05

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/download/18.1a1bfa47162da724c013fac/1526378021399/Protokoll+Socialn%C3%A4mnden+2018-05-14.pdf