Socialnämnden, 2019-01-10

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-01-10

 

Paragrafer

§§ 1-4

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-11

 

Datum då anslaget tas ned

2019-02-01

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen