Kommunens organisation

Var fjärde år är det val i Sverige, då väljer Åstorps kommuns invånare sina representanter till den högsta beslutande gruppen: Kommunfullmäktige.

Det är kommunen som bland annat ser till att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ordnar också med exempelvis skola och bibliotek. Kommunen har möjlighet att bestämma hur servicen i kommunen ska se ut men många verksamheter är till stora delar bestämda genom särskilda lagar, till exempel genom skollagen eller socialtjänstlagen.

Politiska ledningen

Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som man kan kalla för kommunens riksdag. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om budget, större utbyggnadsplaner, investeringar och vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Den kommunala verksamheten leds av kommunstyrelsen. Det finns även politiska nämnder som i sin tur ansvarar för förvaltningar. I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner. Åstorps kommuns nämnder är bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden. Dessutom har kommunen två gemensamma nämnder: räddningsnämnden som delas med Klippans kommun och överförmyndarnämnden som delas med Klippan, Perstorp och Bjuvs kommuner.

Kommunala bolag

Åstorps kommun är helägare till bolagen Björnekulla fastighetsbolag, Kvidingebyggen och Björnekulla IT AB.

AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla fastighets AB. Björnekulla IT AB äger och driftar bredbandskommunikation.

Delägda kommunala bolag

Åstorps kommun är delägare till flera bolag. Dessa är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR), SKL Kommentus, Kommunassurans Syd AB och Inera AB.

Kommunföreningar

Åstorps kommun är medlem i flera kommunföreningar. Dessa är Medelpunkten, AV Media Skåne, Kommuninvest ekonomisk förening och Kvidinge folkets hus.

Styrelser och nämnder

Det är kommunfullmäktige som utser styrelser och nämnder för att sköta det fortlöpande arbetet. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och förbereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

För att inte kommunstyrelsens arbete ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. Personer som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Det kommunala självstyret

Att all offentlig makt utgår från folket brukar kallas folksuveränitetsprincipen och är ett fundament för demokratibegreppet. Den kommunala självstyrelsen är en princip som är fastlagd i regeringsformen och kommunallagen. De två grundläggande värdena bakom självstyrelsen uttrycks ofta som demokrati och effektivitet.

Kommunen måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

För medborgarna innebär det kommunala självstyret att man kan påverka kommunens beslut på olika sätt, till exempel genom att lämna medborgarförslag, rösta i folkomröstningar och överklaga kommunens beslut.

Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen styr vårt arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg.

Kommunen måste erbjuda kommuninvånarna vissa verksamheter. Det är till exempel:

 • Förskola och utbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Skåne)

Det är bland annat frivilligt för kommunen att erbjuda

 • stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet
 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • utveckling av näringslivet
 • kultur och evenemang.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-03-01

Kontakt