Politiska nämnder

I Åstorps kommun finns följande nämnder, styrelser och bolag. Kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen och sex nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare. De utför det arbete nämnderna beslutat om.

Nämndernas ansvar innebär också att följa lagar och föreskrifter, ha en god intern kontroll, och att se till att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster, alltså medborgarna. Nämnden är en grundbult i det demokratiska systemet.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige som även bestämmer vilket område varje nämnd ansvarar för. Nämndernas viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Förvaltningarna utför det arbete nämnderna beslutat

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har bildningsnämnden en förvaltning som heter bildningsförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Här hittar du nämndernas reglemente och delegationsordningar

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt