Synpunkter och klagomål inom socialförvaltningen

Vill du som kommuninvånare, anhörig, annan verksamhet eller myndighet lämna en synpunkt eller ett klagomål inom socialtjänstens ansvarsområde kan du göra det via kommunens hemsida.

Vårdgivare och den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Med kvalitet avses att verksamheten uppfyller krav och mål som gäller för denna enligt lagar, förordningar och andra föreskrifter.

Åstorps kommun har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dessa som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Alla framförda klagomål från berörda grupper ska tas emot och utredas. Utredningen ska resultera i underlag som möjliggör bedömning om det förekommit avvikelser, missförhållanden, risk för missförhållanden, vårdskador eller risk för vårdskador i verksamheten.

Lämna en synpunkt

Du kan lämna synpunkter eller klagomål via e-tjänst, ringa eller maila oss. Alla inkomna synpunkter och klagomål sammanställs och utreds. Vill du vara anonym går detta bra. Vill du ha återkoppling på synpunkt eller klagomål behöver kommunen få kontaktuppgifter.

Synpunkter och klagomål på vården

Innan du går vidare och anmäler ett klagomål bör du först kontakta vårdpersonal som utfört insatsen. Vidare kan du kontakta områdeschef för hälso- och sjukvårdsorganisation om du inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring eller har upplevt att kontakten med personalen inte fungerat tillfredsställande.

Du ska berätta om dina upplevelser och vad du har synpunkter på. Detta kan göras muntligt, skriftligt genom brev eller via e- post.

Inkommen synpunkt hanteras enligt gällande rutin för synpunkts och klagomål hantering.

Patientnämnden

Du kan kontakta Patientnämnden vid behov av stöd för att föra fram dina synpunkter och klagomål till de ansvariga inom vården och få hjälp med att få svar på inlämnad synpunkt/klagomål.

Lämna klagomål till IVO

Du kan vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att lämna klagomål på vården. Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-30