Överklaga och rättigheter

Du har som medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar och kan som medlem i kommunen begära laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Du har rätt att söka, läsa, skriva av och kopiera våra allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda. Du behöver inte uppge ditt namn eller varför du är intresserad av informationen.

En handling är allmän om den är inkommen till eller upprättad hos oss. Med inkommen menas att vi har fått handlingen som ett brev, elektroniskt som fysiskt, eller på annat vis. Med upprättad menas att handlingen är färdigställd eller färdigbehandlad, exempelvis beslutad av ett politiskt organ, alternativt skickad till en annan myndighet, enskild person eller massmedia.

Kommunen får inte lämna ut en allmän handling om det finns stöd för detta i sekretesslagen. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors integritet i ärenden som rör socialtjänsten.

Det finns heller ingen skyldighet att lämna ut handlingar som ännu inte är allmänna som till exempel internt arbetsmaterial. Rätten att ta del av allmänna handlingar behandlas i tryckfrihetsförordningen och principen kallas för offentlighetsprincipen.

Vi ska ge dig en opartisk, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. Samtidigt ska vi lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt.

Det är förvaltningslagen som bland annat reglerar vår handläggning av ärenden och vår serviceskyldighet gentemot dig.

Det är dataskyddsförordningen, GDPR, som skyddar dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Detta gäller såväl i datorer som för manuell behandling.

Överklaga ett beslut genom laglighetsprövning

Varje kommuninvånare har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten (så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen). Om annat särskilt sätt för överklagande gäller anges detta i respektive beslut.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska ha inkommit till förvaltningssrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla att protokoll över beslutet justerats.

För att förvaltningsrätten ska pröva överklagandet ska man tala om vilket beslut som överklagas och de skäl man stöder sitt överklagande på. Kommunens officiella anslagstavla finns på kommunens hemsida.

Överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling

Som medborgare har du rätt att granska kommunen som myndighet. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att begära ut allmänna handlingar. Kommunen kan neka ett utlämnande om handlingen inte utgör en allmän handling eller om handlingen omfattas av sekretess.

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att inte lämna ut en allmän handling. Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från att du tog del av beslutet. För att kunna överklaga beslutet måste det vara skriftligt och fattat av behörig delegat enligt nämndens delegationsordning. Kommunen prövar då om överklagandet har inkommit i rätt tid och ges möjlighet att ompröva sitt beslut. Om kommunen väljer att inte ompröva sitt beslut lämnas alla handlingar över till Kammarrätten för prövning av utlämnandet.

Vem får överklaga?
Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Åstorps kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om de berörs personligen av beslutet eller ej.

Vart skickar jag överklagandet?
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-16

Kontakt