Policys, planer och program

Här finns kommunens övergripande mål, policys, strategier, planer och program samlade. Dokument har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige eller någon av nämnderna. Dokumenten kan också vara beslutade på ledningsnivå.

Samtliga dokument är av övergripande karaktär och syftar till att skapa en helhetssyn och styrning mot samma mål.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-08-03