Trygghet och säkerhet

I Åstorp ska du som invånare, anställd och besökare kunna känna dig så trygg och säker som möjligt.

Kommunen arbetar förebyggande inom alla förvaltningar och verksamheter. Vi samverkar även med andra kommuner och myndigheter vid extraordinära händelser.

Din krisberedskap

Under en kris är det viktigt att du har dricksvatten, mat, värme och kan ta emot viktig information.

  Krisberedskap och civilt försvar

  En kris eller en samhällsstörning är en extraordninär händelse som avviker från den normala situationen. Kommunens verksamheter måste kunna fungera så normalt som möjligt även under en kris.

  Åstorps kommun och den lokala polisen tecknar samverkansavtal för ökad trygghet och minskad brottslighet i Åstorps kommun. Samverkansavtalet ska stärka samarbetet mellan kommunen och polisen och lägga fokus på trygghet och minskad brottslighet genom att förebygga brott. Medborgarlöftet styr de fokusområden som ska prioriteras under året.

  Kommunen har tecknat ett medborgarlöfte tillsammans med den lokala polisen i syfte att stärka samverkan i det långsiktiga arbetet med brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen.

  Polisen genomför årligen en trygghetsmätning tillsammans med kommunen. Resultatet av trygghetsmätningen används för att planera framförallt det bottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

  Kris- och säkerhetssamordnarna i kommunen planerar att genomföra en trygghetsvandring som kommer att äga rum i Kvidinge under hösten 2023.

  Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område, det kan vara fastighetsägare, kommunala förvaltningar eller boende. Det är sällan alla dessa möts, och det kan vara svårt för dem som bor och är i området att veta vart de kan vända sig med synpunkter.

  Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa parter i området att träffas tillsammans med en kunnig arrangör och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer tillsammans med beslutsfattare.

  Genomförande av trygghetsvandring 12 oktober 2023

  Förberedelse

  • Kartlägga Kvidinge utifrån olika aspekter
  • Skapa underlag för presentation
  • Kontakta intressenter
  • Informera berörda om kommande trygghetsvandring
  • Presentation och genomförande
  • Presentation i lämplig lokal i Kvidinge för allmänheten. Platsen blir utgångspunkt för trygghetsvandringen.
  • Trygghetsvandring till lokaliserade fysiska punkter
  • Dokumentera beskrivning och observationer för att efter avslutad vandring kunna titta tillbaka på detta
  • Sammanfattning och förslag på åtgärder
  • Sammanfattande dokumentation till grund för åtgärdsplan
  • Ta fram åtgärdsplan

  Inför den kommande trygghetsvandringen vill vi ha våra invånares synpunkter. Svara gärna på frågorna i enkäten nedan, du är självklart anonym. Resultatet av enkäten kommer att användas som underlag till trygghetsvandringen.

  Kontakt

  Senast ändrad • 2023-08-07

  Kontakt