Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till dig som har svårt att klara dig själv ekonomiskt.

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

En grundförutsättning för försörjningsstöd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt bland annat genom att du sökt arbete aktivt, samt sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt att få.

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om du har rätt till försörjningsstöd, på Socialstyrelsens webbsajt. Även om du skulle få minus i provberäkningen är det inte säkert att du har rätt till försörjningsstöd. Varje ansökan prövas individuellt.

Tillgångar

Om du har egna ekonomiska tillgångar behöver du använda tillgångarna innan du kan få ekonomiskt bistånd. Ekonomiska tillgångar är exempelvis pengar på banken, pensionssparande, aktier, fonder, bil eller andra ekonomiska tillgångar.

Om sökande har ett företag registrerat, så behöver företaget avslutas innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.

Andra bidrag

Du ska ha sökt alla andra bidrag och ersättningar du kan ha rätt att få, till exempel a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning och bostadsbidrag. Ekonomiskt bistånd är den sista utvägen om du inte har tillräckliga inkomster till din försörjning.

Planering

Om du ska vara berättigad till fortsatt försörjningsstöd behöver du aktivt medverka till förändring av din situation, genom att följa gjord planering med din socialsekreterare. Vi har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten.

Vid arbetslöshet

  • Ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Ska du medverka till förändring av din situation genom att följa din planering och delta i de aktiviteter du blir anvisad till.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackat nej till en arbetsmarknadsåtgärd, kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Vid sådant fall kan du få hel- eller delavslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Vid föräldraledighet

  • Ska du ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Ska du söka förskola till barnet/barnet i god tid så att du får en plats när barnet fyller 1 år.
  • Ska du i god tid, innan föräldraledigheten upphör, skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Ansökan om nytt eller fortsatt försörjningsstöd kan du göra digitalt via vår e-tjänst Sök försörjningsstöd. Länken hittar du längre ner på sidan. Innan du ansöker behöver du ta del av informationen nedan:

Nyansökan försörjningsstöd

All information om att göra en nyansökan för försörjningsstöd hittar du på sidan nedan.

Innan du ansöker kan du göra din egen provberäkning.

Återansökan försörjningsstöd

All information du behöver veta om återansökan för försörjningsstöd hittar du på sidan nedan.


Alla som bor och vistas i kommunen och som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

När du har lämnat en digital ansökan via e-tjänsten görs en beräkning baserat på de uppgifter du lämnat in. Därefter kontrolleras beräkningen av din socialsekreterare, som också fattar beslut om bifall eller avslag. En individuell bedömning görs med hänsyn till skäliga kostnader samt dina inkomster. Beslutet grundar sig även på hur du följer den planering du gjort tillsammans med din socialsekreterare för att du ska kunna försörja dig själv så snart som möjligt.

Läs mer under fliken ”Vilka krav ställs på dig som får försörjningsstöd?”. Beslut om försörjningsstöd fattas som regel av den socialsekreterare som utreder din ansökan.

Du loggar in e-tjänsten med ditt BankID, fyller i ansökan och signerar med ditt BankID. Du kan nå e-tjänsten via din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Om ni är två som söker tillsammans behöver båda signera ansökan när den är färdig. Både du och din make/maka/partner/sambo behöver BankID när ni söker försörjningsstöd tillsammans.

Om du inte redan har BankID kan du ordna det via din bank. Här hittar du de utgivare av BankID, som finns.

Utgivare av BankID

Myndigheten utför stickprovskontroller med ett slumpmässigt urval. Vid en kontroll ska du/ni kunna uppvisa handlingar gällande din/er ekonomi. Ni ska kunna styrka de utgifter ni har ansökt om, samt visa att ni inte har oredovisade tillgångar. Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta dig/er och meddela vilka handlingar du/ni skall inkomma med till myndigheten. Alla dina uppgifter måste stämma överens med din ansökan och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Lämna in din överklagan till den socialsekreterare som fattat beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. Behöver du hjälp med överklagan går det bra att kontakta din socialsekreterare eller kundtjänst i Åstorps kommun.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-12-01

Kontakt