Stäng

Kontaktperson för barn och unga

Om ditt barn behöver stöd av en annan vuxen person kan du ansöka om att barnet/ungdomen får en kontaktperson.

Att bli beviljad kontaktperson innebär att du under vissa, avtalade tider har kontakt med en av socialtjänsten utsedd person. Syftet med insatsen kan vara att avlasta föräldrar som av olika skäl har svårt att klara sin föräldraroll eller barnet eller den unge är i behov av stimulans eller en miljö som föräldrarna har svårt att leva upp till.

Kontaktpersonen kan även finnas med som stöd under föräldrars sjukdom, i samband med öppenvårdsinsatser eller i samband med utslussning efter någon behandling. Efter ansökan om kontaktperson görs en utredning och bedömning om behovet. Om beslutet går emot den enskilde kan detta överklagas till Förvaltningsrätten.

Om du är i behov av insats i form av kontaktperson måste en ansökan lämnas in till socialförvaltningen. Detta görs lämpligast genom en enkel skiftlig ansökan undertecknad av den som ansöker om hjälpen. Om det gäller ett barn ska vårdnadshavaren underteckna ansökan. Som barn räknas alla som är under 18 år. Rätten till bistånd för olika insatser regleras i kapitel 4 i socialtjänstlagen.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är stabil och har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-11-11

Kontakt