Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av att stöd och hjälp för att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. En del av det stöd du kan få – till exempel boende för vuxna, daglig verksamhet eller personlig assistans – ansöker du om enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen. Personkretsen delas upp i följande grupper:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.
 • en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Stöd enligt LSS får du när omsorgsbehoven är stora och hjälpmedel eller stöd från andra inte räcker, för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel handla om att

 • kommunicera
 • hjälp att förstå och ta in information
 • stöd att röra sig
 • äta eller sköta personlig hygien

Du som har stöd enligt LSS betalar i regel ingenting för det stöd du får gå grund av din funktionsnedsättning. Det betyder att du betalar för dina privata utgifter (mat och hyra i en gruppbostad till exempel), men ingenting för det stöd du får av den personal som stödjer dig i din bostad.

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med följande:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd.
 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
 7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
 8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
 10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Du som har en funktionsnedsättning kan också få stöd genom socialtjänstlagen, till exempel med hemtjänst eller boendeanpassning.

Inom LSS finns följande principer:

Självbestämmande och inflytande

Respekten för den enskildes självbestämmande är centralt och markerar vikten av att respektera den enskildes egna önskemål och behov. Rätten till självbestämmande hänger nära samman med rätten till integritet och detta bör särskilt uppmärksammas i situationer där den enskilde på grund av stora funktionshinder helt eller delvis är beroende av olika stödinsatser. De olika insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt ges och utformas i samverkan med den enskilde.

Tillgänglighet

De olika insatserna ska vara lättillgängliga. Tillgänglighet är inte bara en fysisk fråga utan även information om lagens innebörd måste vara lättåtkomlig för alla.

Delaktighet

Den enskilde ska tillförsäkras ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett övergripande mål är att den enskilde ska kunna vara delaktig i det liv och den gemenskap som tillkommer alla människor.

Kontinutet och helhetssyn

Avgörande för en fungerande helhetssyn och kontinuitet i stöd och service är att tillämpningen ses ur den enskildes perspektiv. Begreppet kontinuitet innebär bland annat att insatserna ska vara bestående och i begreppet helhetssyn innefattas till exempelvis av att stödet planeras och ges med utgångspunkt i den enskildes samlade behov av stöd.

Ansök om insatser enligt LSS

För att söka insatser enligt LSS ska du kontakta eller skicka en skriftlig ansökan till kommunen. Personer under 15 år eller som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Först bedömer handläggaren om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna utreder handläggaren din situation och dina behov. Sedan beslutar handläggaren om du har rätt till de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-13

Kontakt