Kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innefattar hälso- och sjukvårdsinsatser till och med distriktssköterskenivå samt arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. På vård- och omsorgsboenden ingår kommunal hälso- och sjukvård.

För att du ska kunna få hemsjukvård i ordinärt boende ska du inte själv eller med hjälp av någon annan kunna ta dig till vårdcentralen eller annan vårdinrättning.

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig som på grund av olycka, sjukdom eller medfött funktionshinder har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Detta görs oftast vid hembesök för att samtidigt bedöma aktivitetsnivå, behov av hjälpmedel eller annan anpassning i vardagen för att öka och bibehålla självständighet.

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med utprovning och träning vid en eventuell hjälpmedelsförskrivning

Demenssjuksköterskan kan ge råd och stöd till personer med demenssjukdom och anhöriga och kan kontaktas för information, stöd vid utredningar och behandlingar eller besök efter önskemål. Demenssjuksköterskan har ett särskilt ansvar att fungera som samordnare, utbildare/handledare och kontaktsjuksköterska för demensvården i kommunen.

Demenssjuksköterskans viktigaste uppgift är att medverka till optimalt välbefinnande för personer med demenssjukdom och
deras närstående.

Vem kan få insatsen?

Vid misstänkt demenssjukdom görs utredningen via husläkaren
och primärvården. En förhoppning är att demenssjuksköterskan ska komma in så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet och därefter kunna behålla en stödjande och informerande kontakt med den sjuke och dennes familj genom sjukdomens olika stadier.

Om du inte har möjlighet att, själv eller med hjälp av ledsagare, ta dig till primärvårdens mottagningar/annan vårdinrättning kan kommunens hälso- och sjukvård hjälpa dig efter behovsbedömning hjälpa dig.

Sjukvård i hemmet ges av kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor tillsammans med personal inom hemvården med delegeringsbeslut. Du kan exempelvis få hjälp med såromläggningar, injektioner och läkemedelshantering om din läkare bedömt att det är en hälso- och sjukvårdsinsats.

Om du inte har möjlighet att själv eller med hjälp av ledsagare ta dig till primärvårdens fysioterapeut kan fysioterapeuterna i kommunen efter bedömning hjälpa dig.

Fysioterapeuten hjälper dig att bibehålla grundfunktioner i kroppen såsom styrka, koordination, kondition, rörlighet och balans, eller att hitta nya rörelsemönster genom träning. Fysioterapeuten kan bedöma ditt träningsbehov och göra upp ett träningsprogram tillsammans med dig. Träningen genomför du sedan på egen hand eller med hjälp av vårdpersonal.

Fysioterapeuterna instruerar också om olika former av förflyttningsteknik samt ordinerar förflyttnings- och gånghjälpmedel, som till exempel käppar, kryckor, rollatorer och gångbord.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården, upp till sjuksköterske-nivå, bedrivs på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delegering, avvikelserapportering samt ansvarar för att patientjournaler förs i den omfattning som det föreskrivs i patientdatalagen.

I det medicinska ansvaret ingår också att göra anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vid händelser som har lett till skada eller risk till skada.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-05-02

Kontakt