Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Genomlysning av hemvård, hemsjukvård och särskilt boende

Socialnämnden i Åstorps kommun har genomfört en genomlysning av arbetet inom äldreomsorgen. Genomlysningens syfte har varit att få en analys avseende nuläget, för att få en bas för fortsatt utvecklingsarbete.

Bakgrunden till genomlysningen har varit en osäkerhet kring kostnadsbilden för verksamheten och ett behov av att säkerställa ett effektivt samarbete mellan enheterna inom myndighet, hemvård, hemsjukvård och särskilt boende.


Genomlysningen visar i korthet att mycket inom äldreomsorgen fungerar bra och att det finns chefer och övriga medarbetare som vill se äldreomsorgen utvecklas, har idéer och vill vara delaktiga. Det finns dock ett behov av att utveckla en ny gemensam inriktning för äldreomsorgens framtid. Det förefaller som verksamheten inte helt håller ihop, från myndighetsutövningen till verkställigheten i äldreomsorgens olika delar. Åstorps kommuns verksamheter får dessutom låga omdömen i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Det gäller speciellt verksamheten inom särskilt boende. Socialnämnden föreslås fastställa mål för kvaliteten med koppling till brukarundersökningen.

 

Samarbetet mellan biståndshandläggarna och arbetsterapeuter och sjukgymnaster beskrivs fungera väl, men det finns anledning att öka detta samarbete ytterligare för att inte missa att stärka brukarnas möjlighet till ett självständigt liv.

 

Inom hemvården saknas det kommunikation och följsamhet mellan biståndshandläggarnas detaljerade utredningar och beslut inklusive tidsschabloner och verkställigheten av hemvårdstjänstinsatserna. Det finns behov av att överväga om inte inriktningen och organisationen för hemvården måste förändras. Samarbetet och kommunikationen mellan hemvård och hemsjukvård skulle kunna stärkas om man bryter ner verksamheten i mindre gemensamma arbetslag.

 

Planeringsarbetet inom hemvården behöver förändras. Hemvården i Åstorps kommun inte använder planeringssystemet på avsett sätt och därmed tillvaratar de inte de möjligheter som finns till en effektiv planering. Ledningen inte har fastställt eller upprätthållit förutsättningarna för planeringen. Det saknas t.ex. mål för personalkontinuitet.

 

I rapporten redovisas också något om de förutsättningar för framtiden som äldreomsorgen i Åstorp kan förväntas möta under de närmaste åren och som kan påverka inriktningen på verksamheten och kraven på en modern och effektiv organisation. Mot bakgrund av analysen i slutrapporten till genomlysningen, har konsulten lämnat 19 förslag till åtgärder i en handlingsplan, som socialnämnden och förvaltningen nu har att ta ställning till.


Genomlysningen har genomförts av Planum Organisation AB.

 

Slutrapport - genomlysning av hemvård och hemsjukvårdPDF (pdf, 611.6 kB)

När du vill veta mer, kontakta...

Cecilia Andersson

T.f verksamhetschef

042-641 15

cecilia.andersson2@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-24
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna