Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kvidinge skola

Kvidinge  är beläget i östra delen av Åstorps kommun.
Upptagningsområdet består av Kvidinge by med tillhörande landsbygd.
Kvidinge skola är en F-6 skola med 4 fritidshem och en fritidsgård i sitt område

 

Ledningsdeklaration

Som ledare för verksamheten på Kvidinge skola anser jag att öppenhet och ärlighet är förutsättningar för ett gott samarbete. Jag anser att ett nära samarbete med föräldrarna är en avgörande faktor för att lyckas i arbetet.

Mitt uppdrag är att ta ansvar för området utifrån de lagar och styrdokument som gäller för våra verksamheter.


För att möta ett föränderligt samhälle ska vi som verkar inom våra olika verksamhetsformer ge barnet och eleven en kunskapsbas och lust till livslångt lärande.


På Kvidinge skola ska alla känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet. Samverkan med föräldrar är en viktig del i arbetet för att göra det bästa för varje barn och elev.

 

                                               Våra förväntningar

Som förälder kan ni förvänta er av oss att:

• Vi arbetar för att alla ska känna trivsel och glädje i förskolan/skolan.

• Vi möter ert barn med hänsyn, trygghet och respekt.

• Vi arbetar för att ge ditt barn ökad självkänsla.

• Vi leder ditt barns lärande och skapar lärande situationer utifrån ditt barns förutsättningar.

• Vi skapar en positiv och kreativ inlärningssituation i samarbete med barnen, och tar tillvara deras nyfikenhet och lust att lära.

• Vi följer och dokumenterar ditt barns utveckling.

• Vi arbetar både förebyggande och direkt mot mobbing.

• Vi sätter tydliga gränser och fungerar som vuxna förebilder.

• Vi verkar för en öppen och positiv dialog.

• Vi informerar om verksamheten.


Vi förväntar oss av dig som förälder att:

• Du har huvudansvaret för ditt barns utveckling och fostran.

• Ditt barn infinner sig i rätt tid och på rätt plats och är förberedd för sin dag.

• Ditt barn visar ansvar, respekt och hänsyn.

• Du visar intresse för ditt barns utveckling och tar det slutgiltiga ansvaret för att hemuppgifter görs.

• Du verkar för en öppen och positiv dialog.

• Du talar positivt om verksamheten när ditt barn hör.

• Du aktiv tar del av vår information.

• Du meddelar oss viktiga förändringar i familjen.

• Du skapar positiva förväntningar på skolan och skolarbetet.


Vi förväntar oss av dig som elev/barn att du efter ålder och förmåga:

• Är en god kamrat. • Du är ärlig och står för vad du gör.

• Du är aktsam om egna och andras saker.

• Du uppträder hänsynsfullt och vänligt.

• Du hjälper till att hålla ordning inomhus och utomhus.

• Du passar tiderna som gäller under din dag.

• Du följer våra ordningsregler.

• Du sköter ditt skolarbete och dina hemuppgifter.

• Du visar respekt för barn och vuxna.

• Du använder ett vårdat språk.

• Du gör ditt bästa.

  LÄS FÖR DITT BARN

Forskning säger att barns läsförmåga och läsförståelse har försämrats under en längre tid.


Undersökningar visar att föräldrar som flera gånger i veckan läser och samtalar om det lästa med sina barn, bidrar till att öka barnens läsförståelse. Vid femton års ålder är dessa barns läsförståelse bättre än jämnårigas. Högläsning är även positivt för barns språkutveckling. Dessutom är det en avkopplande situation för både barn och vuxna. Det är viktigt att fortsätta läsa högt för ditt barn även när det läser själv.

Genom att barnen får stiga in i andra världar och följa huvudpersonerna på äventyr, lär sig barnen att bättre förstå omvärlden och hur tillvaron fungerar.


Undersökningar visar att hemmet är det som har störst påverkan på barns läsvanor. Därefter kommer tv och först på tredje plats kommer skolan.


Skolan kommer att göra allt för att försöka öka läsförmågan och läsförståelsen hos barnen. Med hjälp från föräldrarna kommer effekten att bli ännu större.


Tillsammans med ditt barn kan du på tisdags - och torsdagskvällar besöka biblioteket och du är alltid välkommen att besöka hemsidorna http://www.astorp.selänk till annan webbplats och www.biblioteksnv.selänk till annan webbplats för inspiration och boktips”

Läs mer härPDF (pdf, 53.1 kB), Barnets språk med lästips


Rektorsområdet använder sig av kvalitetsverktyget Qualis. Qualis skapar förutsättningar för ett framgångsrikt långsiktigt kvalitetsarbete och förbättrade resultat. Qualis ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av styrkor och förbättringsområden i verksamheten och en struktur för fortsatt kvalitetsarbete. Modellen tar hänsyn till tre olika perspektiv, elevernas, medarbetarnas och föräldrarnas. Du som vårdnadshavare blir delaktig genom den årliga qualisenkäten. Du som vill veta mer om Qualis kan gå in på följande hemsida: www.q-steps.se Området kommer att bli granskade under senare delen av hösten där ni som vårdnadshavare kommer att bli delaktiga genom att svar på enkäter.

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-11
Sök på hela astorp.se