Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Regler

Ansökan - Regler - Incident - Olycka

Ansökan om skolskjuts
Ansökan görs på respektive skola eller via kontakt med skolskjutsansvarige.
Om förälder vill att rätten till skolskjuts ska prövas på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller av någon annan särskild omständighet ska kontakt tas med skolskjutsansvarig i kommunen.


Växelvis boende
Elev, vars föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna, har rätt till kostnadsfri skolskjuts om


 • Skolskjutsreglerna uppfylls.
 • Elev och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Åstorps kommun.
 • Det är fråga om regelbundet växelvis boende. Tillfälliga resor omfattas inte.


Skolskjutsen gäller till och från vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. Skolskjuts för växelvis boende söks för ett läsår åt gången efter kontakt med skolskjutsansvarige.


Tidtabeller
Tidtabeller upprättas i samråd mellan skolskjutsplanerarna och entreprenörerna och meddelas skriftligen till målsman tillsammans med information om aktuella på- och avstigningsplatser. Entreprenören ansvarar för att tiderna hålls. Ibland uppstår störningar av olika slag, beroende antingen på att eleverna är försenade eller att skolskjutsen är försenad.

 • Vid färd till skolan är det vårdnadshavaren som ansvarar för att eleven i god tid befinner sig vid hållplatsen vid meddelad avgångstid.
 • Vid hemfärd är det rektor som har ansvaret för eleven. Skolan ska meddela tid och plats för hemfärden och se till att eleven utan tidspress kan ta sig till hållplatsen.

På hållplatsen gäller

 • Eleven ska vänta på och gå av bussen på den plats som är anvisad och uppträda lugnt och städat.
 • Vårdnadshavare har ansvar för sitt/sina barn till de gått på bussen.
 • När eleven/eleverna vid återresan går av bussen övertar vårdnadshavare ansvaret.


På bussen gäller

 • Förarens viktigaste uppgift är att tryggt och säkert köra bussen.
 • Föraren har ansvar för att färden är lugn.
 • Föraren har rätt att stanna bussen om eleverna inte uppträder enligt gällande bestämmelser. Detta kan innebära förseningar. Rektor ska informeras om detta inträffat.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att eleverna förstår vikten av ett lugnt och städat uppträdande. Aktsamhet om bussen och dess inredning bör också diskuteras hemma.
 • Eleverna har skyldighet att lyssna på och rätta sig efter förare, vårdnadshavare och lärare.


Vid incident eller olycka

 • Om någon incident eller olycka inträffar under resans gång gäller följande.
 • Föraren meddelar omgående skolskjutsansvarig och rektor.
 • Ansvarig och rektor gör en bedömning av vad som hänt och vilka som ska meddelas. De ansvarar också för att meddelanden går ut till berörda.
 • Vid olycka träder aktuell krisgrupp in och den handlingsplan som gäller för den.


Försäkringar
Om elev skadas vid trafikolycka, eller får sina tillhörigheter förstörda i samband med olyckan, täcks alla kostnader av fordonets trafikförsäkring.
Samtliga elever är dessutom försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring.
Elev som med avsikt skadar någonting på bussen eller taxin är ersättningsskyldig gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot elevens vårdnadshavare.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Skolskjusansvarig
Per-Olof Ganestam
Rektor
042-642 82, 0734-254282

Ansökan skolskjuts

Ansökan