Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Stöd till inackordering

Om du behöver inackordering under din gymnasietid kan du få ekonomiskt stöd av din hemkommun.

 

Behöver du inackordering under din gymnasietid kan du få ekonomiskt stöd av din hemkommun. Du kan beviljas inackorderingsbidrag om du går i en kommunal gymnasieskola i en annan kommun än din hemkommun och är mottagen i första hand. Läs mer om mottagning i första hand på SkåneGy.selänk till annan webbplats.

Stödet för inackordering består av ekonomisk hjälp till ditt boende och hemresor. Du kan inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats busskort.

Din hemkommun har skyldighet att erbjuda inackorderingsbidrag till och med vårterminen du fyller 20 år.

Till e-tjänsten - Välj fliken Vuxenutbildning - Inackorderingstillägg - ansökanlänk till annan webbplats

Ny ansökan görs inför varje nytt läsår och kan beviljas till och med vårterminen du fyller 20 år, Ditt hyreskontrakt bifogas tillsammans med din ansökan.

Kontakta din kommun vid flytt till annan folkbokföringsadress, avbrutna eller ej påbörjade studier, inte längre uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag. Har du fått utbetalt inackorderingsstöd och inte uppfyllt kriterierna är du skyldig att återbetala för återstående tid.

 

Inackorderingsstödet för läsåret 2018/2019

Grundbeloppet i Åstorps kommun är 1 516 kr och betalas under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Stödet utbetalas månadsvis i efterskott.

Stödet ges kontant och det skall utgå med lägst 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven är inackorderad (15 kap. 32 § skollagen, 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken 2010:110). Stödet för inackordering består av ekonomisk hjälp till ditt boende och hemresor. Du kan inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats busskort eller kontantbidrag.

 

Kriterier för att inackorderinsstöd skall kunna utgå

  • att eleven är folkbokförd i Åstorps kommun
  • att eleven går i kommunal gymnasieskola eller komvux
  • att eleven är mottagen enligt skollagen 16 kap 44 § (förstahandsmottagande) och att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa
  • att eleven inte samtidigt uppbär busskort eller kontantbidrag

Går du i en fristående skola, en riksinternatskola eller en folkhögskola, är utlandssvensk eller går på en Rh-anpassad utbildning? (En Rh-anpassad utbildning är speciellt anpassad för ungdomar med svåra rörelsehinder.) Då ska du vända dig till CSNlänk till annan webbplats med din ansökan om inackorderingsbidrag.

 

Inackorderingstillägg

Elever som har reseavstånd överstigande 200 km ges tillägg enligt följande:

 

Reseavstånd hemkommun – studieort

Tillägg per månad till grundbelopp

200 km

500 kr

500 km

1 000 kr

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-17
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Vuxenutbildningscentrum

042-64358

072-1529945

receptionvux@astorp.se

 

JiTegatan 1 (kartalänk till annan webbplats)
265 38 Åstorp


www.astorp.se/vuxlänk till annan webbplats

 

Vuxenutbildningscentrum på Facebook

Katrin Olsson

Rektor

042-643 56

katrin.olsson@astorp.se


Anders Holmkvist

Biträdande rektor

042-64140

anders.holmkvist@astorp.se


Administration IM

Karl Vreman

042-643 58

karl.vreman@astorp.se


Administration Gruv/Gy/Sär

Marie Torshed

042-643 50

marie.torshed@astorp.se


Administration SFI

Marita Svenhugosdotter

042-643 53

marita.svenhugosdotter@edu.astorp.se


Administration ekonomi

Annica Lundahl Lundqvist

042-641 42

annica.lundahllundqvist@astorp.se


SYV KOMVUX

syvvux@astorp.se


SYV IM & SFI

042-64141

syvim@astorp.se


KAA

042-64352

jessica.yngvesson@edu.astorp.se
Malin Dahl

SYV

042-641 41

syvim@astorp.se


Anders Adolfsson
Projektledare, praktiksamordnare
042-641 46
anders.adolfsson@astorp.se