Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Barns Rätt Åstorp - Barnkonventionen

Barns Rätt Åstorp - Barnkonventionen

Barns Rätt Åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas rättigheter i Åstorps kommun med stöd av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

FN:s konvention om barnets rättigheter består i sin helhet av 54 artiklar. Fyra av artiklarna är så kallade grundprinciper och de uttrycker kärnan av barnets rättigheter.

Artikel 2

slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.


Artikel 3

anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare.


Artikel 6
säger att varje barn har en inneboende rätt till liv, att överleva och utvecklas. Artikeln handlar om barnets fysiska hälsa men också andlig, moralisk, psykisk och social utveckling.

Artikel 12

handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Barnkonventionen artikel 12
Senaste publiceringsdatum: 2016-12-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt


Folkhälsosamordnare

Åstorps kommun

265 80 Åstorp

tel. 042-643 00


Läs mer

Barns Rätt Åstorp - Åstorps kommuns policy baserad på FN:s konvention om barnets rättigheter

Klicka på bilden för att läsa Barns Rätt Åstorp - Åstorps kommuns policy baserad på FN:s konvention om barnets rättigheter.