Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Dagvatten

Med dagvatten menas det vatten som vid nederbörd eller snösmältning avrinner från gator, tak och andra hårdgjorda ytor. Det skulle kunna kallas för "stadens tvättvatten" eftersom det sköljer av alla hårdgjorda ytor innan det rinner ner i det kommunala dagvattenledningsnätet. Dagvattnet leds sedan bort från tätbebyggda områden för att till sist rinna ut i anslutande vattendrag utan att renas.
Föroreningar som hamnar i dagvattnet kommer bland annat från:

Trafiken
Trafiken är den största boven till föroreningarna i dagvattnet. Föroreningarna kommer bland annat från däck- och vägslitage, vägsalt (vintertid) och avgaser.

Luften
Mycket av de luftburna föroreningarna kommer från andra länder. De sydliga luftströmmarna för med sig bland annat svavel och metaller.

Korrosion
Metallytor på stolpar och byggnader kan korrodera beroende på faktorer som ålder och väderleksförhållanden. Vid korrosion frigörs metallen som sedan hamnar i dagvattnet. Det handlar framförallt om tungmetallerna koppar och zink.

Biltvätt utomhus
Tvättvattnet innehåller mängder av miljöfarliga ämnen som olja och tungmetaller som rinner till närmaste dagvattenbrunn utan att renas. Därför skall man inte tvätta sin bil på garageuppfarten. Istället bör man använda bensinstationernas biltvättanläggningar eller ställa bilen på ett grusunderlag alternativt på en gräsyta där tvättvattnet vidare kan infiltreras. Tänk på att du, på det här viset minskar föroreningarna till våra vattendrag.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltning

Teknik- och serviceenheten

tekniska@astorp.se

Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVAlänk till annan webbplats
Box 2022
250 02 Helsingborg  
010-490 97 00