Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Funktionsnedsättning

För dig med funktionshinder finns Lagen om stöd och service (LSS) för att skapa jämnlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Målet är att den enskilde ska få möjligheten att leva ett fullgott liv.

Vem gäller lagen för?
För att ha rätt till insatserna i LSS-lagen skall den enskilde tillhöra lagens personkrets. Personkretsen delas upp i följande grupper:
Grupp 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Grupp 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Grupp 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

LSS omfattar tio olika insatser:
1. Råd och stöd   
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
10. Daglig verksamhet

I länkarna till vänster hittar du information om de olika insatser och verksamheter som finns och hur du går till väga när du ansöker.

Inom LSS finns följande principer:

  • Självbestämmande och inflytande: Respekten för den enskildes självbestämmande är centralt och markerar vikten av att respektera den enskildes egna önskemål och behov. Rätten till självbestämmande hänger nära samman med rätten till integritet och detta bör särskilt uppmärksammas i situationer där den enskilde på grund av stora funktionshinder helt eller delvis är beroende av olika stödinsatser. De olika insatserna skall i så stor utsträckning som möjligt ges och utformas i samverkan med den enskilde.
  • Tillgänglighet: De olika insatserna skall vara lätt tillgängliga. Tillgänglighet är inte bara en fysisk fråga utan även information om lagens innebörd måste vara lättåtkomlig för alla.
  • Delaktighet: Den enskilde skall tillförsäkras ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett övergripande mål är att den enskilde skall kunna vara delaktig i det liv och den gemenskap som tillkommer alla människor.
  • Kontinuitet och helhetssyn: Avgörande för en fungerande helhetssyn och kontinuitet i stöd och service är att tillämpningen ses ur den enskildes perspektiv. Begreppet kontinuitet innebär bland annat att insatserna skall vara bestående och i begreppet helhetssyn innefattas till exempelvis av att stödet planeras och ges med utgångspunkt i den enskildes samlade behov av stöd.

Ansöka om insatser enligt LSS
För att söka insatser enligt LSS ska du kontakta eller skicka en skriftlig ansökan till kommunen.
I samband med detta görs först en prövning om den sökande tillhör någon av de tre grupperna. Därefter görs en individuell prövning av behovet av insatsen utifrån den enskildes funktionshinder och behov.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

 

Socialförvaltningen
Funktionshinderverksamheten
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
socialforvaltningen@astorp.se

Läs vidare

Omsorgsplan 2014-2020PDF (pdf, 1.5 MB)

 

Projektet JagKan vänder sig till dig som upplever eller har psykisk ohälsa. Du får stöttning för att klara av studier och får behovsanpassat stöd.

 

Blankett

Ansökan om insatser enligt LSS görs via e-tjänstportalen.

 

E-tjänster/Blanketterlänk till annan webbplats

Välj Omsorg och stöd/Funktionsnedsättning


Sekretesslagen