Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vad gör en god man eller en förvaltare?

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Uppdraget kan variera beroende på vilket behov av hjälp du har. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

 

Uppdraget består av tre delar

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens/förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

 

Bevaka rätt

Att bevaka din rätt betyder att den gode mannen/förvaltaren ska bevaka dina rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att gode mannen/förvaltaren ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas.

 

Förvalta egendom

Att förvalta din egendom betyder till exempel att den gode mannen/förvaltaren ska se till att dina räkningar blir betalda och att du löpande får fickpengar.

 

Sörja för person

Sörja för person betyder att den gode mannen/förvaltaren ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor, till exempel att delta i vårdplaneringar. Det handlar här om att gode mannen/förvaltaren ska försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt.

 

Är det alltid gode mannen/förvaltaren som ska utföra alla uppgifter?

Nej, det är inte alltid den gode mannen/förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för dig. En god mans/förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en god mans/förvaltares uppdrag att ta hand om städning eller att göra matinköp.

 

Möjlighet att ingå avtal

Om du får en god man behåller du din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika avtal och att du kan bestämma hur dina pengar ska användas. En god man kan alltså inte hindra dig från att till exempel ingå avtal av olika slag eller från att du själv hanterar dina pengar. Det är dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen och inte gör saker med dina tillgångar utan att informera den gode mannen.

 

Om du i stället får en förvaltare förlorar du din rättshandlingsförmåga. Du kan alltså inte längre ingå olika avtal och inte heller bestämma över dina pengar.

 

Kan ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra?

Ett godmanskap ska upphöra om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Det är tingsrätten som beslutar om detta.

 

Ett förvaltarskap ska endast upphöra om det är tydligt att det inte längre är nödvändigt. I vissa fall leder det till att huvudmannen i stället får en god man om det finns behov av det. Även i dessa fall är det tingsrätten som fattar beslut.

 

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och till stor del ideellt uppdrag som ger dig rätt till ett visst arvode. Arvodet bestäms av överförmyndaren som vid bedömningen utgår från uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Arvodet betalas ut en gång per år i efterskott.

 

Vad krävs för att bli god man?

I föräldrabalken sägs att du ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Konkret innebär detta bland annat att du inte får ha några betalningsanmärkningar och att du inte har blivit dömd för någon brottslighet. Det krävs också att du är ordningssam och har ett gott ekonomiskt sinnelag, att du har ett sunt förnuft och ett gott omdöme samt att du har förmåga att engagera dig för andra människor.

 

Självklart krävs också att du kan avsätta tid för dina uppdrag som god man eller förvaltare.

 

Krävs utbildning?

För att vara god man behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är stabil och har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli god man görs en kortare intervju och så görs kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

 

Du som vill bli god man behöver fylla i vår intresseanmälan så återkommer vi till dig snarast möjligt för en intervju.

 

Vem kan få god man?

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Det finns därför flera typer av godmanskap.

 

Ett godmanskap kan vara ett tillfälligt uppdrag i ett redan pågående förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, eller beslutas som ett nytt fristående uppdrag. Både personer över och under 18 år kan få en god man. Den som har en god man kallas huvudman.

 

God man på grund av hälsoskäl

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen och inte kan få hjälp på något annat sätt, kan ansöka om att få en god man. Ibland kan ditt behov av hjälp tillgodoses på ett annat sätt exempelvis genom fullmakt till någon anhörig.

 

Tingsrätten fattar beslut om någon ska få en god man. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap ska upphöra.

 

God man vid motstridiga intressen

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn.

 

Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till överförmyndarförvaltningen du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

 

God man för bortavarande eller okända personer

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen finns.

 

Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till överförmyndarförvaltningen du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

Senaste publiceringsdatum: 2016-12-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann-Christin Sandell

Ordförande


Camilla Nilsson Paulsson

Handläggare


Telefontid: Vardag 10-12, utom tisdag

Expeditionstid: Vardag 10-15

Besök enligt överenskommelse

Besöksadress Perstorps Kommun, Torget 1

Postadress: Perstorps kommun, Överförmyndarnämnden 4 K, 284 85 Perstorp

 

Tel: 0435-39159
Tel vxl: 0435-39000
overformyndare@astorp.se


Överförmyndarnämnden 4Klänk till annan webbplats