Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Eldning

Eldningsförbud råder om brandriskprognosen är 4 (stor brandrisk) eller 5 (mycket stor brandrisk)


Kontrollera brandriskprognosen på Räddningstjänsten Skåne Nordväst, brandriskprognoslänk till annan webbplatslänk till annan webbplats.


Regler för att elda utomhus

Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser.

 

I Åstorps och Klippans kommun råder generellt eldningsförbud inom stadsplanelagt område under tiden 1/4-30/9. Övrig tid kontakta Miljöförvaltningen 042-640 35 i Åstorps kommun och i Klippans kommun Söderåsens miljöförbund 0435-78 24 70, för vidare besked.


Utanför stadsplanelagt område ska du anmäla om eldning om brandriskprognosen är mindre än 4 eller 5. Kontakta Miljöförvaltningen 042-640 35 i Åstorps kommun och i Klippans kommun Söderåsens miljöförbund 0435-78 24 70.


Grillning

Vid brandriskprognos 4 och 5 gäller totalt eldningsförbud med undantag
för fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgården.
Information om eldningsförbud meddelas av räddningstjänsten i Skåne
nordväst byggd på brandriskprognosen, brandriskprognoslänk till annan webbplatslänk till annan webbplats.


Råd och anvisningar när du eldar utomhus

 • Ha alltid uppsikt över elden!
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112 !
 • Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott.
 • Undvik att elda då det blåser.
 • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, t.ex.
  ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan
  orsaka mycket rök.
 • Släckredskap måste finnas till hands exempelvis räfsor, spadar och vattenslang, vattenspridare, vattenkanna eller liknande.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt
  innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar eller tills dess risken för brandspridning upphört.
 • Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott.

 • Vid bränning av åkermark eller liknande, kontakta alltid
  Miljöförvaltningen 042-640 35 i Åstorps kommun, i Klippans kommun
  Söderåsens miljöförbund 0435-78 24 70, för att söka tillstånd.
Senaste publiceringsdatum: 2018-07-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Miljöförvaltningen Åstorp

042-640 00


Söderåsens miljöförbund Klippan
0435-78 24 70