Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Demokrati och påverkan

Det mest grundläggande sättet att påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år.
Regeringsformen

Man kan engagera sig politiskt eller verka inom andra intresseorganisationer för att höras. Påverkan kan även ske genom att hålla kontakt med de förtroendevalda i Åstorp. Beslutsprocessen kan ta lång tid och för vissa verka som komplicerad. För att man ska kunna förstå beslutsprocessen i kommunen är det bra att känna till de regelverk kommun är styrd av. Kommunerna styrs av kommunallagen (2017:725) som är ett omfattande regelverk med omkring 330 paragrafer.

Demokrati i Åstorps kommun
Den högsta makten har du som röstberättigad medborgare som i allmänna val röstar fram politiker, förtroendevalda.

 

På central nivå i Sverige finns det en riksdag och en regering. Genom de lagar och förordningar som stiftas anges de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom.

 

I Åstorps kommun finns det ett kommunfullmäktige som medborgarna i Åstorps kommun röstat fram. Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten.

 

Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen. Kommunstyrelsen har uppsikt över övriga nämnder och bolag. Dessutom utses nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

 

Från tanke till beslut - ett skolexempel
Det har under lång tid diskuterats att man borde göra någonting åt skolans lokaler.

 

Några elever tycker att inget händer trots att alla pratar om att man problemet. De bestämmer sig för att kontakta en ledamot i kommunfullmäktige som tidigare engagerat sig i många olika skolfrågor.

 

Ledamoten tycker att förslaget om att förbättra skolans lokalerna är viktigt och bestämmer sig för att skriva en motion till kommunfullmäktige.

 

Ledamoten lämnar in motionen till kommunfullmäktige som beslutar att godkänna motionen och skickar den därefter till kommunstyrelsens arbetsutskott.

 

Arbetsutskottet skickar motionen för yttrande till bildningsnämnden som ansvarar för skolans lokaler. Bildningsnämnden skickar ut förslaget på remiss och fattar därefter ett förslag till beslut.

 

Detta förslag behandlas av kommunstyrelsen som avger ett förslag till beslut inför behandlingen i kommunfullmäktige. Fullmäktige fattar sedan beslut om motionen ska bifallas eller ej. Om fullmäktige fattar beslut att bifalla motionen har barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning att verkställa beslutet.

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se