Föreningsstöd

Föreningar som har huvuddelen av sin verksamhet i Åstorps kommun och uppfyller bestämda kriterier kan tilldelas kommunalt föreningsstöd.

För att bli bidragsberättigad krävs registrering i kommunens föreningsregister. Utöver registeringen ska föreningen uppfylla vissa krav.

Ansök om föreningsbidrag

Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för Åstorps kommun. Under coronapandemin har föreningslivet mött flera utmaningar och hinder. Därför kan din förening ansöka om ett tillfälligt bidrag på totalt 200 000 kronor. Sista ansökningsdag är 30 november 2021.

Bidraget delas upp och betalas ut av kultur- och fritidsnämnden. Syftet är att hjälpa till att säkerställa föreningarnas fortsatta verksamhet, och/eller ge verksamheten en nystart om de legat nere till följd av restriktioner.

Läs mer om hur du ansöker här: Ansök om föreningsbidrag

För att bli en registrerad ideell förening i Åstorps kommuns föreningsregister ska föreningen:

 • Bedriva verksamhet i Åstorps kommun.
 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha valt en styrelse med utsedd kontaktperson.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla.
 • Ha antagna stadgar som tillsammans med en kopia av bildande mötesprotokoll och registreringsblankett skickas till kommunen. Bildande mötesprotokoll gäller endast vid nybildande av förening.
 • Hålla ett årsmöte och senast 30 april varje år skicka uppdaterade föreningsuppgifter till handläggare inom kommunen.

För att bli bidragsberättigad krävs förutom registrering i kommunens föreningsregister också att:

 • Huvuddelen av föreningens verksamhet bedrivs i Åstorps kommun.
 • Föreningen är medlem i en riksorganisation. Lokala föreningar kan i vissa fall undantas från regeln om medemskap i riksorganisation efter särskild prövning.
 • Föreningen skickar in årsbokslut som innehåller ekonomisk rapport, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och drog- och likabehandlingspolicy i samband med bidragsansökan.
 • Föreningen öppet tar ställning för demokrati och alla människors lika värde samt arbetar för att motverka kränkningar och diskriminering inom föreningsverksamheten.
 • Medlemsavgiften är minst 50 kronor per år och person.
 • Föreningen har utsett en bidragsansvarig person.
 • Föreningen har ett bankgiro eller plusgiro.
 • Föreningen begär in brottsregisterutdrag från alla nya barn- och ungdomsledare.


Ansökningstider föreningsbidrag

Bidrag

Ansökningstid

Lokalt aktivitetsstöd

25 februari och 25 augusti

Medlemsbidrag

30 april

Lokalbidrag

30 april

Anläggningsbidrag

30 april

Startbidrag

Löpande under året

Investeringsbidrag

Ansökan kan göras löpande under året men behandlas 2 gånger per år, innan slutet av mars och september. Bidraget ska sökas i förhand.

Senast ändrad • 2021-10-22