Brukarundersökning visar både förbättringar och utmaningar

Två glada kvinnor ute i naturen, en kvinna sitter i rullstol

En brukarundersökning har genomförts under hösten 2020 i Åstorps kommun. I den ena undersökningen deltog verksamheter från Försörjningsstöd och Individ- och familjeomsorgen, i den andra deltog delar av funktionshinderverksamheten i Åstorps kommun. Här följer en sammanfattning av resultaten.

Under hösten 2020 deltog Försörjningsstöd och Individ- och familjeomsorgen (IFO) i den nationella brukarundersökningen för IFO. De verksamheter som deltog var enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för barn och familj och enheten för missbruksvård. Undersökningen genomfördes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet med undersökningen var att få fram hur brukaren upplever kvaliteten på myndighetsutövningen.

Lätt att förstå men svårt att påverka

I undersökningen för Försörjningsstöd och IFO berörde frågorna bland annat möjligheter att påverka den hjälp de får av socialtjänsten, hur brukarens situation förändrats sedan kontakt med socialtjänsten upprättats och hur nöjd över lag brukaren är med stödet de får av socialtjänsten.

Bäst resultat i undersökningen fick frågan om hur lätt eller svårt det är att förstå informationen från socialsekreteraren där en klar majoritet ansåg det lätt att förstå. Lägst resultat fick frågan om hur mycket brukaren kunnat påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten i kommunen. Det är även den fråga som fått lägst betyg i landet.

Resultaten för Åstorps kommun 2020 ligger under det nationella snittet i samtliga frågor. Dessutom är betyget jämfört med föregående år lägre i kommunen. Verksamheten för individ- och familjeomsorgen kommer därför att göra en djupare analys av resultaten och arbeta för ett fortsatt kvalitativt arbete för kommunens invånare.

Verksamheten för funktionsvariation

Undersökningen genomfördes nationellt och arrangeras av Sveriges kommuner och regioner (SKR). De verksamheter som deltog var gruppboenden inom LSS, bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen och personlig assistans.

Frågorna i undersökningen berörde bland annat om brukaren får den hjälp de behöver hemma, om de känner sig trygga med personalen, om trivsel hemma och om personalen pratar så att brukaren förstår vad de säger.

Förbättringar och utmaningar

Jämfört med andra kommuner ligger resultaten för 4 av 9 frågor över snittet för landet i stort. Detta är en minskning av positiva resultat jämfört med 2019. Det som har förbättrats för brukarna i Åstorp är att de känner ett högre medbestämmande i sin vardag och att de känner sig mindre rädda samt trivs i sitt hem. Den utmaning undersökningen visade att verksamheten har är att utmana och hjälpa till så att brukarna känner högre trygghet hemma samt att personalen pratar så att alla förstår.

Att genomföra enkäter på detta sätt har sina utmaningar. Bland annat finns många personer med insatser inom socialförvaltningen som har kommunikationssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket gör det utmanande att arbeta med enkätverktyget som används. Vi får även anta försiktighet när vi jämför Åstorps kommun med landets resultat. Detta eftersom olika tillvägagångssätt tillämpas i kommunerna i utförandet av enkäten vilket minskar jämförbarheten. Att dessa undersökningar genomförs är däremot viktigt för oss för att kunna följa utvecklingen i Åstorps kommun över tid, samt för att få möjligheten att se över hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.

Ta del av den fullständiga sammanfattningen av undersökningen nedan.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-03-30

Kontakt