Åstorps kommuns anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Stationshuset i Åstorp.

Åstorps kommuns arbete med att identifiera kvalitetsbrister fortsätter. Att utreda brister och berätta om det vi gör är viktigt för att öka kvaliteten inom all vård och omsorg. Därför publicerar vi nu våra anmälningar till IVO på astorp.se.

Beskrivning av händelse

I oktober tidigare i år blev en person skjuten med flera skott i Helsingborg och avled kort därefter. Personen hade tidigare under hösten varit i kontakt med socialtjänsten utifrån sin kriminella livsstil.

Vad visade utredningen?

Utredningen visade att socialtjänsten har arbetat hårt för att erbjuda skydd och insatser åt personen vid det tillfälle då hen var hjälpsökande. Utredningen konstaterar dock att socialtjänsten skulle ha prövat lagen om vård av unga i ett led att skydda personen. Detta då den enskilde var ambivalent till att förflytta sig från den riskmiljö som hen befann sig i. Utredningen visade också brister i styrning och ledning utifrån uppföljning och helhetssyn.

Vad gör vi för att det inte ska hända igen?

Socialförvaltningen i Åstorp har påbörjat arbetet med att säkerställa styrningsstruktur i alla delar. En kompetensplan är under framtagande för förvaltningens alla yrkesgrupper för att säkerställa rättssäkerhet och följsamhet till riktlinjer och rutiner. Individ och familjeomsorgen kommer också att utbildas särskilt i arbetet med unga lagöverträdare och avhoppare.

Bakgrundsfakta

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden. Den är även skyldig att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till IVO. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-12-22

Kontakt