Angående webbsändningen av kommunfullmäktige den 25 april

En vit byggnad med skylten Åstorps kommun.

Sedan januari i år webbsänder vi varje kommunfullmäktige här på astorp.se. Tyvärr har vi behövt radera den senaste webbsändningen på grund av tekniska problem. Här har vi sammanfattat det viktigaste från sammanträdet.

Måndagen den 25 april sammanträdde kommunfullmäktige i Kulturhuset Björnen. Sammanträdet drabbades dessvärre av tekniska problem i form av omfattande eko och rundgång av ljudet i salen. Då webbsändningen kan upplevas som störande samt leder till omfattande svårigheter att texta sammanträdet på det sätt som lagen ställer krav på, gjordes bedömningen att webbsändningen av sammanträdet inte kommer att publiceras på kommunens hemsida. Vi beklagar detta.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april

Måluppfyllelse och ekonomiska resultat för 2021

Fullmäktige behandlade årsredovisningen för kommunkoncernen under 2021 samt ansvarsfriheten för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter i dessa organ.

Representanter från kommunen och de kommunala bolagen redogjorde för verksamheternas måluppfyllelse och ekonomiska resultat för 2021. Kommunkoncernens resultat uppgick till 80,6 miljoner kronor och för kommunen 78 miljoner kronor. Resultatet för kommunen var 58,4 miljoner kronor högre än budget, främst på grund av mycket starka skatteprognoser samt sena volymförändringar. Skillnaden mot föregående år är framförallt den extra pensionsinlösen som gjordes i november 2020 på 55 miljoner kronor. Under 2020 gjorde bolagen 2020 en nedskrivning på 14 miljoner kronor som inte gjordes 2021 vilket gav ett positivt resultat 2021.

Befolkningsökning

Under 2021 har en befolkningsökning skett med 245 nya invånare jämfört med år 2020.

Konsekvenser av pandemin

Konsekvenserna av pandemin visade sig främst genom högre sjukfrånvaro inom vissa yrkesgrupper, låg internationell rörlighet som minskat migrationen, samt på föreningslivet där verksamheterna har behövt hållas stängda helt eller delvis.

Viktiga händelser under 2021

Även viktiga händelser under året presenterades, bland annat invigningen av stationsområdet och invigningen av den nya Söderåsbanan som leder ner till Malmö. Fröhusets förskola har fått utmärkelsen ”Skola för hållbar framtid” och Haganässkolan fick Pelle Svanslös Våga vara snäll-stipendiet.

Organisatoriskt har det också skett förändringar då arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningscentrum, som samverkar mycket med varandra, har blivit samlokaliserade. Även kommunrevisionen presenterade sin revisionsberättelse där revisorerna har granskat kommunens nämnder och styrelser med bedömningen att räkenskaperna är rättvisande, den interna kontrollen har varit tillräcklig och att resultaten i årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige har beslutat om. Revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter i detta organ och fullmäktige instämde i revisorernas bedömning.

Beslut

Kompletteringsbudget

Under verksamhetsåret framkommer ofta ekonomiska behov så som nya investeringar och driftskostnader som man inte tagit höjd för i budgetbeslutet året innan budgetåret. Av dessa anledningar tog fullmäktige beslut om en kompletteringsbudget, där verksamheterna kan få tilldelat kompletterande ekonomiska resurser.

Kompletteringsbudgeten bestod av överföringar av investeringsmedel från nämnderna från 2021 till 2022 samt revidering av budget med anledning av skatteintäkter med bakgrund av SKR:s skatteprognos för att möta ökade demografiska behov och föreliggande krig i Europa med av invasionen av Ukraina.

Fullmäktige beslutade att godkänna en kompletteringsbudget för driftposter avseende skatteintäkter om 20 miljoner kronor och en ökad finanspost om 18 miljoner kronor för demografiska kostnader och behov, samt 2 miljoner kronor för att stärka upp inom Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende att förkorta handläggningstider.

Förskola i Kvidinge

Kommunen har sedan en tid tillbaka haft brist på förskoleplatser i Kvidinge och fram tills att en permanent förskola är på plats har bildningsnämnden föreslagit att en modulförskola ska placeras på Prästamarken.

Ärendet har tidigare blivit återremitterat av kommunfullmäktige för att det skulle hållas en medborgardialog gällande förskolans placering. Medborgardialogen hölls under november 2021 och visade att en klar majoritet med medborgarna ville att förskolan skulle vara belägen på Prästamarken i Kvidinge.

Fullmäktige beslutade att en tillfällig förskola med nya hyrda moduler med plats för 40 barn och som kan stå på plats inom åtta månader från fullmäktiges beslut beställs via BFAB och placeras på Prästamarken samt att den permanenta konceptförskolan placeras på Prästamarken enligt senare beställningsskrivelse från Bildningsnämnden.

Motioner och medborgarförslag

Redovisning av ej verkställda motioner och medborgarförslag enligt de förhållanden som rådde per den siste februari 2022. Enligt kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag beredas så att beslut kan fattas inom ett år från att motionen kom in. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av ej verkställda motioner samt vilka motioner som har blivit verkställda, redovisas för fullmäktige två gånger om året, i april och oktober. Fullmäktige kan också avskriva en motion från vidare beredning.

Den siste februari fanns 11 motioner där beredning av motionen ej var färdig. Av dessa fanns tre motioner som inkom på fullmäktigesammanträdet samma dag och av resterande åtta motioner fanns det tre som hade passerat ettårsgränsen.

Två av motionerna; en om framtagande av ett gemensamt handlingsprogram för olyckor och tragedier samt en framtagande av mall för redovisning av investeringar i fastigheter både vid köp och försäljning avskrevs av fullmäktige då motionens intentioner redan blivit verkställd genom andra beslut.

Fullmäktige tog även emot fyra nya motioner som skickades för beredning till kommunstyrelsen. Motionerna gällde bland annat att se över handläggningstiderna för byggloven, framtagande av strategiskt dokument kring framtida åkermark samt begränsning av byggnation på åkermark och behov av ett nytt övergripande förhållningssätt till utbildning i Åstorps kommun.

Handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges och alla nämnders handlingar, protokoll och kallelser hittar du från och med 2022 i vår medborgarportal:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-04-28

Kontakt