Välkommen till presentation av kommunens bevarandeprogram för Hyllinge den 2 juni

Karta över Hyllinge

Torsdag den 2 juni hålls en presentation och efterföljande diskussion kring det bevarandeprogram som tagits fram för Hyllinge tätort. Åstorps kommun tillsammans med Arkitektkontor Arén AB bjuder in dig som invånare att delta.

Uppdraget har varit att i ett bevarandeprogram dokumentera bebyggelse och bebyggelsemiljöer i Hyllinge tätort som är värda att bibehålla och bevara, samt att skapa riktlinjer för framtida utveckling och vidare till- och ombyggnationer.

Riktlinjerna i bevarandeprogrammet är utarbetade av Arkitektkontor Arén AB i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun. Nu bjuder vi in till en träff där vi presenterar bevarandeprogrammet och bjuder in till diskussion.

Tid: Torsdagen den 2 juni klockan 18.00-20.00

Plats: Hyllinge Folkets hus

Bakgrund och syfte med bevarandeprogrammet

Syftet med bevarandeprogrammet är att det ska användas som ett hjälpmedel och ett arbetsredskap vid kommunens byggkontor. Den ska underlätta bedömningen av bygglovsärenden och andra åtgärder som berör den byggda miljön. Målet har varit att skapa ett verktyg med riktlinjer som ger en övergripande helhetssyn för att skydda bebyggelsen och bebyggelsemiljöer i Hyllinge.

Bevarandeprogrammet är även tänkt att fungera som ett redskap och vägledning vid fysisk planering. Genom att belysa de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena ska bevarandeprogrammet göra dessa värden tydliga vid stadsplanering.

Bevarandeprogrammet ska även ge en viss historisk inblick i bruksortens utveckling och hur samhället har vuxit fram kring kolbrytningen, tegelbruket och övriga verksamheter. Hyllinges historiska märkesbyggnader, parker och olika byggnadsverk i relation till sin omgivning speglar dess historia, särdrag och identitet.

Bevarandeprogrammet ska visa på kulturhistoriska värden

Mervärde som bevarandeprogrammet ger är att informera och sprida kunskap om Hyllinges kulturhistoriska värden till ortsbefolkningen och andra intresserade. Förhoppningsvis kommer det att leda till ett ökat intresse för ett omhändertagande av den byggda miljön. Tanken är att privata fastighetsägare ska få tydligare information om vad som är viktigt vid ombyggnad och vad som gäller vid yttre förändringar.

Detta bevarandeprogram är tänkt att förmedla Hyllinges befintliga värden som vi är stolta över och vill ta med oss i framtiden samt också fungera som en inspirationskälla för framtida utveckling.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-05-30

Kontakt