Färre fallolyckor bland äldre i Åstorps kommun tack vare fallförebyggande arbete

Person som har halkat och trillat på golvet Foto:Freepik.com

Person som har halkat och trillat på golvet Foto:Freepik.com

Fall och fallskador bland äldre är ett växande problem i samhället. Åstorps kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetat systematiskt med att förebygga fallolyckor och nu visar statistiken att under 2021 har 48 % färre fallavvikelser rapporterats jämfört med år 2016, för hela kommunen.

I Sverige dör i snitt mer än tre äldre personer till följd av fallolyckor varje dag. Det är mer än dubbelt så många som dör i trafiken. Fem gånger fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor än efter trafikolyckor. Fallolyckor medför också stora kostnader för samhället och personliga lidanden och är därmed ett stort och ökande folkhälsoproblem.

Handlingsplanför fallförebyggande arbete

Sedan april 2021 har Åstorps kommun en handlingsplan för fallförebyggande arbete med en del uppsökande insatser. Syftet med handlingsplanen är att skapa en gemensam struktur för det fallförebyggande arbete, skapa samsyn kring arbetssätt, gemensamma metoder för riskbedömning, avvikelsehantering och insatser utifrån evidensbaserade metoder och på det viset förebygga fall och minska fallolyckor.

65 % färre avvikelserAsterns vård- och omsorgsboende

Alla enheter inom vård och omsorg i Åstorp har team bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterskor, enhetschef och distriktssköterska. Asterns team har utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att förhindra fallolyckor. Genom bra kontinuitet och struktur har deras arbetssätt lett till bra resultat som inneburit att 65 % färre fallavvikelser rapporterats för år 2021 jämfört med år 2016 på Astern.

Varje vecka träffas teamet och följer upp alla avvikelser eller fallolyckor för att se om ytterligare åtgärder behöver göras. Förutom teamet så involveras omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som har insyn i ärendet och patienten.

– Arbetet börjar egentligen direkt när en person flyttar hit. Senast två veckor efter inflyttning gör vi alltid en fallriskbedömning för att avgöra om patienten har en allmän eller förhöjd fallrisk. Allt arbete utgår från individens behov så vi diskuterar personens livsstil, vanor och beteende för att kunna avgöra vilka förebyggande insatser som behöver sättas in, säger Linda Nordfeldt, distriktssköterska på Astern.

– Ofta kan det handla om att sätta in rörelselarm i olika delar av lägenheten eller larm på dörrar. Tekniken har blivit mycket bättre så märker vi att ett larm går så hinner omvårdnadspersonalen fram för att hjälpa till, innan en eventuell fallolycka sker, säger Susanne Mårtensson, enhetschef för Astern och fortsätter:

– Men det allra viktigaste för att förebygga fallolyckor är att lära känna omsorgstagarna och skapa en trygg hemmamiljö. Genom att umgås i lugnt tempo, som att sitta och prata tillsammans eller promenera kan vi observera och lära oss personernas olika rörelsemönster. På så sätt ser vi om något är på väg att hända och kan gripa in.

Orsaken till fallskador

Orsaken till att äldre ofta faller kan vara skörare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn, sjukdomar och mediciner hör ihop med stigande ålder och är riskfaktorer för fall. Ungefär 8 av 10 av de som faller och skadar sig är personer över 65 år.

Vissa läkemedel kan vara en bidragande orsak till fall bland äldre. Därför har vi tagit fram rutiner för att förbättra läkemedelsöverlämning. Det är alltid en person som har huvudansvaret för medicinerna så att fel mediciner inte ges och att medicin ges på rätt tider, Susanne Mårtensson.

Ofta allvarliga konsekvenser

Konsekvenserna av en fallolycka är ofta allvarliga. En höftledsfraktur leder till exempel till många vårddygn och kan medföra en lång och besvärlig rehabilitering. Skallskador och frakturer på till exempel ryggkotor, överarmar och handleder är också vanliga skador till följd av en fallolycka och kan påverka en persons livskvalitet. Även fall utan kroppsskada kan försämra livskvaliteten, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.

– Har man trillat en gång så blir det ofta ett trauma som gör att man inte vågar röra sig på samma sätt längre. Ju äldre du blir desto svårare har du att återhämta dig och det finns risk för att tappa andra funktioner, säger Linda Nordfeldt.

Det finns flera saker du själv kan göra för att förebygga fall

För den som drabbas orsakar fall mycket lidande, både fysiskt och känslomässigt. Risken att falla ökar med stigande ålder. Många fall och frakturer kan förebyggas med fysisk träning. Hälsosamma matvanor, en säker miljö och bättre koll på läkemedelsintag anses också minska fallrisken.

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med tips för att förhindra fallolyckor som du kan ladda ner här:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-07-26

Kontakt