Åstorps kommun satsar stort för likvärdig skolgång

Christer och Helen

På bilden visas Christer Westlund och Helen Viebke.

Sedan början av 2022 har omkring 80 lärare och förskolepedagoger i Åstorps kommun genomgått utbildningen ”Nyanländas lärande” för att förbättra rutiner för nyanlända och utveckla det pedagogiska arbetet. Utbildningen ska ge pedagogerna verktyg för att främja en likvärdig skolgång för barn och elever med annat modersmål än svenska.

Processledarutbildningen genomförs under sex olika träffar som sträcker sig över hela året. I utbildningen deltar personer från förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och vuxenutbildning.

Projektet ”Nyanländas lärande” hjälper till att sätta tydliga rutiner för olika områden för nyanländas lärande. Rutinerna ska säkerställa att kommunen ger barnen och eleverna det som de har rätt till. Rutinerna ska implementeras i verksamheterna och vara kända av samtliga medarbetare som arbetar inom dessa verksamheter. Rutinerna följs upp och utvärderas kontinuerligt och revideras vid behov.

Helen Viebke, utvecklingsstrateg på bildningsförvaltningen, håller i utbildningen tillsammans med Christer Westlund, extern konsult.

- Alla som deltar i utbildningen får samma verktyg men arbetar med dem på olika sätt. Vi har samma innehåll och mål men arbetar med det på olika sätt anpassat efter verksamheten. Det häftiga är att vi gör det gemensamt mot samma mål, att alla barn och elever ska få ökad språkkapacitet säger Helen Viebke. Christer Westerlund håller med:

- Kommunen gör detta tillsammans, vi sätter mycket fokus på att se till att det finns personer inom alla verksamheter som kan hålla ihop det här arbetet och bibehålla kvaliteten. Hela kommunen har samma gemensamma mål och det är att skapa en likvärdig skolgång för alla elever vilket känns otroligt roligt, säger Christer Westlund.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

Den förväntade effekten av utbildningen och de rutiner som sätts upp är att skapa likvärdighet för nyanlända barn och elever med annat modersmål än svenska. När rutinerna känns till av alla i verksamheterna ska det vara tydligt hur Åstorp kommun ska arbeta med nyanlända och flerspråkiga elever. Detta görs för att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig skolgång och möjlighet till att uppnå kunskapskraven.

Bakgrund till projektet

Skolverket har tittat på andel nyanlända i Sveriges kommuner som inte har svenska som modersmål. Åstorp var en av kommunerna som stack ut i bedömningen. Åstorps kommun har cirka 2300 elever som går i grundskolan varav 460 elever som har modersmålsundervisning i 17 olika språk. Med bakgrund av detta tog kommunen beslut om att genomföra projektet ”Nyanländas lärande” som fokuserar på att utveckla det pedagogiska arbetet och ge verktyg för lärare och pedagoger att utveckla barn och elevers språkliga lärande.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-09-19

Kontakt