Information till dig som har sotning och
brandskyddskontroll i Åstorp och Klippans kommuner

Bild text

Nästan lika länge som vi haft eldstäder för uppvärmning och matlagning, har
sotning förekommit i Sverige. Tidigare innebar sotning att man både rengjorde och gjorde en enklare brandskyddskontroll, men detta är numera uppdelat i två
separata uppdrag. Observera att svarstiden för enkäten har förlängts till 18 december.

Enligt lag är sotning och brandskyddskontroll en kommunal myndighets-versamhet. Detta innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, vilket i sin tur innebär att sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Brandskyddskontroll

Denna form av kontroll har som uppgift att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av en brand. Man prövar den enskilda anläggningens funktion och egenskaper, men ser även över att de överensstämmer med de krav som gäller när anläggningen togs i bruk.

Hur går det till i Åstorp och Klippan?

I ett brandförebyggande syfte ansvarar kommunen för att sotning och brand- skyddskontroll utförs. Åstorps och Klippans kommuner har, genom vår gemensamma Räddningstjänst Söderåsen, upphandlat två företag som för kommunernas räkning kommer erbjuda invånarna tjänsten sotning och brandskyddskontroll enligt aktuell taxa. Det är upp till varje hushåll och företag som berörs att välja.

Val av företag görs via e-tjänst

För att fylla i enkäten går du in via e-tjänstportalen.

Besvara enkäten senast den 18 december. Gör du inget val kommer du automatiskt bli placerad hos SIMAB. Observera att svarstiden för enkäten har förlängts till 18 december.

Information om företagen

Här nedan hittar du information om respektive företag som du kan välja mellan.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-06-12

Kontakt