Sammanfattning från kommunfullmäktige 12 december

Stationshuset

Under måndagen den 12 december hölls det sista kommunfullmäktigemötet för detta år. Nedan kan ni ta del av besluten. Sammanträdet i sin helhet finns att ta del av digitalt på kommunens Youtubesida.

På sammanträdet blev det många och långa diskussioner om bland annat budgeten för kommande år, inrättandet av en arbetsgrupp som ska arbeta med organisering av arbetsmarknadsfrågor och arvodesbestämmelser för den nya mandatperioden.

Budget 2023 plan 2024-2025

Beslut:

 • Fastställa budget till 2023 plan 2024 – 2025 med inriktningsmål och finansiella mål.
 • Fastställa kommunens låneram till 100 miljoner kronor år 2023.
 • Fastställa koncernbolagens borgensram till 1 300 miljoner kronor år 2023.
 • Fastställa internräntan 2023 till 1 procent.
 • Delegera till kommunstyrelsen att i brådskande fall besluta om markköp om en total gräns på 2,5 miljoner kronor.
 • Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 004 600 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kvidingebyggens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 271 061 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla IT AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 11 625 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.


Kommunfullmäktige tog ställning till kommunens budget för 2023 samt flerårsplan för 2024 och 2025. Budgetdokumentet är ett av de viktigaste besluten som fattas årligen, då det är där det beslutas vilka ekonomiska ramar som de olika nämnderna får att röra sig med under kommande år. Med utgångspunkt från detta dokument kan nämnderna därefter sätta sin internbudget, där nämnderna själva bestämmer hur de medel som tilldelats nämnden ska fördelas i nämndens verksamheter. I budgeten presenteras också de satsningar som kommunens styre M, SD och KD önskar att göra under året.

I budgeten för 2023 önskade styret att satsa extra på bland annat:

 • Mer medel till förskola och skola för att kompensera för ökade volymer
 • Att ungdomar under 20 år får tillgång till ungdomsbiljetten från Skånetrafiken
 • Förstärkning av platser på särskilda boenden och omsorgsboenden samt trygghetsskapande åtgärder.

Det var enbart styret som hade lämnat in ett eget budgetförslag inför sammanträdet men protester till förslaget förekom. Liberalerna och Centerpartiet yrkade bland annat på att:

 • Ekonomiska medel för kulturskolan skulle stanna hos bildningsnämnden i stället för att föras över till kultur- och fritidsnämnden.
 • De 700 000 kronorna som budgeterades till kompensatoriskt uppdrag för kultur- och fritidsnämnden i stället skulle tilldelas bildningsnämnden. Bland annat för att ytterligare förstärka det mobila teamet med syfte på trygghetsskapande - och brottsförebyggande arbete med narkotika som ett särskilt fokusområde.
 • Budgeten för det nyinrättade kommunalrådet skulle gå till kvalitetshöjande skolmat och mat inom äldreomsorgen och hemvården
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela ut medel till rätt nämnd i syfte att förstärka matkvaliteten för elever, personal och brukare.

Samtliga ändringsyrkanden avslogs efter votering (omröstning) i kommunfullmäktige och styrets budgetförslag vann därmed bifall.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Beslut: Att godkänna revidering av kommunstyrelsens reglemente. Nytt heltidsarvoderat kommunalråd finansieras resterande del av året av kommunens resultat och gäller från och med 2022-12-13.

En av de andra större debattfrågorna under kvällen gällde ändring av kommunstyrelsens reglemente. Ändringen föranleds av den satsning på skola och omsorg som styret önskar att satsa på under kommande mandatperiod, där även kommunstyrelsens förste vice ordförande föreslogs att få en heltidstjänst som politiker. Detta är något som enbart kommunstyrelsens ordförande haft tidigare. Oppositionspartierna yrkade på att avslå förändringen och behålla upplägget med ett kommunalråd och ett oppositionsråd men efter votering röstade kommunfullmäktiges majoritet igenom det förslag som styret lagt fram.

Arvodesbestämmelser för kommande mandatperiod

Beslut: Att godkänna arvodesbestämmelser i de delar som rör presidierna i kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, kultur och fritidsnämnden, bygg och miljönämnden, teknik och serviceutskottet samt i arvodesförslaget övriga delar för mandatperioden 2023–2026.

Inför varje ny mandatperiod antar kommunfullmäktige vilka arvoden som ska gälla för de politiska uppdragen i kommunen. Praxis är att dessa utgår från det arvode som riksdagsledamöterna innehar och Åstorps kommun har valt att följa denna praxis. Det står däremot kommunen fritt att bestämma omfattningen av uppdraget och procentsatsen av arvodet som uppdraget ska medföra. Under sammanträdet var det främst omfattningen av uppdraget och den föreslagna arvodeshöjningen för det nyinrättade kommunalrådet från 10 % till 100 % som var uppe för diskussion. Samtliga oppositionspartier gick tillsammans även i detta ärende och yrkade avslag, men fullmäktiges majoritet röstade igenom förslaget.

Flytt av daglig verksamhet Gnistan till socialnämnden

Beslut: Att den politiska styrningen för arbetsmarknadsenhetens dagliga verksamhet Gnistan överförs från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiska ramar till socialnämndens ekonomiska ramar från och med 2023-01-01.

Under 2018 flyttades den politiska styrningen för arbetsmarknadsenhetens dagliga verksamhet från socialnämnden till kommunstyrelsen. Detta eftersom socialnämnden som en del i att effektivisera sitt arbete ansåg att daglig verksamhet skulle samordnas i kommunens ordinarie utbud och därmed flyttas över till kommunstyrelsen. Socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten har gemensamt utvärderat denna flytt och kommit fram till att förväntade effekter inte uppnåtts. För att framöver kunna erbjuda en ändamålsenlig funktionsstödsverksamhet, däribland daglig verksamhet i form av sysselsättning och aktivitet som inte är rent arbetsmarknadsinriktad, föreslogs flytt av daglig verksamhet Gnistan, med tillhörighet kommunstyrelseförvaltningen, till socialförvaltningen.

Organisering av arbetsmarknadsfrågor

Beslut: Att det bildas en arbetsgrupp bestående av fem personer samt att Liberalerna och Centerpartiet får varsin insynsplats.

 • Att bifalla förslag till uppdrag för arbetsgruppen.
 • Att inte inrätta en arbetsmarknadsnämnd i avvaktan på återrapportering från arbetsgruppen och vidare beslut.
 • Att kommunchefen ges i uppdrag att involvera tjänstepersoner i utredningen i lämplig omfattning.

Under förra mandatperioden bildades en arbetsgrupp som hade till uppgift att se över kommunens arvoden och politiska organisation. Under arbetet fastnade arbetsgruppen kring behovet av att politiskt samordna arbetet kring arbetsmarknadsfrågorna. Då det framkom flertalet synpunkter kring
arbetsgruppens resultat beslutade fullmäktige att arbetet skulle fortsätta även under denna mandatperiod kring arbetsmarknadsfrågornas organisering. För att underlätta detta arbete har det konstaterats att en förtydligande av uppdraget i omfattning och tid hade varit önskvärt.

Arbetsgruppen ska komma fram till ett förslag på hur arbetsmarknadsfrågorna och näringslivsfrågorna politiskt ska organiseras inom Åstorps kommun och bland annat presentera:
- förslag på politisk organisation
- förslag på förändringar i reglementen
- eventuella ekonomiska konsekvenser.

Tanken är att arbetsgruppen ska kunna presentera sitt förslag senast i februari månad 2023 och detta ska därefter beslutas av kommunfullmäktige.

 

Här hittar du kommunfullmäktige 12 december i videoformat:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-28

Kontakt