Sammanfattning från senaste kommunfullmäktige

En vit byggnad med skylten Åstorps kommun.

Igår den 30 januari hade kommunfullmäktige sammanträde. Här kan du läsa en sammanfattning av vad som behandlades under mötet och vilka beslut som fattades.

Justering av Åstorps kommuns renhållningstaxa

Beslut: Att justera avgifterna i renhållningstaxan enligt bifogat förslag från och med 2023-04-01.

NSR (Nordvästra Skånes renhållnings AB) har föreslagit en ny taxa för Åstorps kommuns renhållningstjänster från och med den 1 april 2023. Som ett led i arbetet att samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i samtliga kommuner görs en översyn av taxan årligen. Avfallstaxan ska styra mot den regionala avfallsplanen och de nationella miljömålen samt stimulera återanvändning och återvinning.

Avgifterna för den kommunala renhållningen beräknas utifrån den kommunala självkostnadsprincipen, kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna från renhållningskollektivet, det vill säga kunderna. De taxor som påverkas av förslaget är bland annat abonnemangsavgiften för slamtömning, restavfall och matavfall. Avgiftshöjningen beror främst på ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt indexreglering.

Beslut gällande ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och beredningar verksamhetsår 2020

Beslut: Att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ för verksamhetsår 2020.

Kommunfullmäktige ska årligen pröva om nämnderna och styrelserna har arbetat i enlighet med de mål som kommunfullmäktige har ställt upp för dessa. Kommunstyrelsen avger en årsredovisning som ger en samlad bild av kommunens ekonomi och målstyrning under året. Med utgångspunkt i denna gör kommunrevisionen en granskning som därefter lämnas till kommunfullmäktige för prövning huruvida nämnder, styrelser samt förtroendevalda i dessa ska medges ansvarsfrihet.

Med anledning av att beslutet gällande årsredovisningen och ansvarsprövningen för år 2020 (behandlad i kommunfullmäktige april 2021) blev överklagad och i delar upphävd av förvaltningsrätten, behövde fullmäktige på nytt fatta beslut gällande ansvarsprövningen. Förvaltningsrätten upphävde inte beslutet gällande årsredovisning 2020 och därmed gjordes prövningen enbart med utgångspunkt i revisionens granskningsrapport.

Mötesarvode för kommunala pensionärsrådet

Beslut: Att införa sammanträdesarvoden för samtliga närvarande representanter i det kommunala pensionärsrådet genom avsatta medel i 2023 års budget. Samt i samband med det anta förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet och att anta förslag till reviderade arvodesbestämmelser.

Under kommunstyrelsen finns det kommunala pensionärsrådet som ska arbeta för att ta tillvara på pensionärernas intressen i kommunen. I styrets budget för 2023 års budget avsattes 100 000 kronor om mötesarvoden för samtliga representanter i det kommunala pensionärsrådet. Mötesarvoden föranleder en förändring av kommunala pensionärsrådets reglemente och i kommunens arvodesbestämmelser (§ 15 a). Kommunala pensionärsrådet har sedan tidigare enbart haft rätt till reseersättning för sitt uppdrag, medan dess beredningsgrupp även haft rätt till sammanträdesarvode.

Övrigt

Information från kommunalförbundet Medelpunkten

Medelpunktens förbundschef deltog på kommunfullmäktiges sammanträde och informerade om sin verksamhet. Åstorps kommun ingår i kommunalförbundet Medelpunkten, som är en hjälpmedelscentral belägen i Helsingborg dit personer som beviljats bistånd i form av rullator eller andra hjälpmedel kan få hjälp. Förbundet leds av en direktion med representanter från samtliga medlemskommuner och utgår från ett medlemsdirektiv. Ansvaret för hjälpmedel är delat mellan kommunerna och regionen, där kommunerna ansvarar för hjälpmedel till personer över 20 år.

Val av styrelser till kommunala bolag

Åstorp har fyra helägda kommunala bolag som sköter bostads – och lokaluthyrning, IT – infrastruktur och utvecklingsprojekt. I respektive bolag finns en styrelse som arbetar med den politiska styrningen i verksamheten. Styrelsen är densamma i samtliga bolag och består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande i samtliga bolag är Janet Norbeck (M).

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-07-31

Kontakt