Socialförvaltningen anmäler enligt lex Maria

Bild

Socialförvaltningen har anmält en händelse under sommaren till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada, som följd av den vård han eller hon fått. Syftet är att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Händelse

Händelsen som inträffat avser att sjuksköterska och omsorgspersonal gjort otillräckliga/uteblivna bedömningar som ledde till fördröjd vård och behandling av patienten som lidit allvarliga men. Det fanns även brister i dokumentationen i patientjournalen.

Åtgärd

Socialförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har valt att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria innan utredning är färdigställd. Nu ska förvaltningen utreda händelsen inom två månader.

Lex Maria

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-15

Kontakt