Åstorps kommun har utrett en lex Sarah

Bild

Åstorp kommun har utrett en händelse inom individ och familjeomsorgen enligt lex Sarah. Utredningen är färdig och bedömningen är att det är ett allvarligt missförhållande. Händelsen anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg som ett led i kvalitetsarbetet.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Det uppmärksammas i juni månad i år att två syskon som placerats hos släkting inte följts upp av kommunen sedan placeringen gjordes den 2018-11-22. I påföljande barnsamtal med syskonparet framgår att barnen mår väl, har en fungerande skolgång, aktivt fritidsliv och att deras behov blivit tillgodosedda. Socialförvaltningen bedömer trots detta att det föreligger ett allvarligt missförhållande.

Åtgärder

Individ och familjeomsorgen har granskat samtliga privatplaceringar, inga fler avvikelser hittade. Infört ärendegenomgång varje månad för att följa samtliga pågående placeringar. Rutin för privatplacering är framtagen och ska implementeras. Utbildning i dokumentationssystemet är planerat till hösten.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-16

Kontakt