Svar från IVO gällande utredning av lex Sarah

Bild

Socialförvaltningen har utrett två händelser inom vård och omsorg enligt lex Sarah. IVO har nu fattat beslut i de båda ärendena, som inte är relaterade till varandra.

Första ärendet

Socialförvaltningen har utrett en händelse inom vård och omsorg enligt lex Sarah. Publicerad på hemsidan 2023-08-02.

IVO har nu fattat beslut i ärendet och avslutar med att konstatera att verksamheten vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Händelse

Händelsen berör en omsorgstagare i hemvården. En omsorgstagare med trygghetslarm har inte fått hjälp inom avsedd tidsram. Omsorgstagaren har riskerat att fara illa då hemvårdspersonal dröjde med att besvara larmet.

Åtgärder

Verksamheten har gjort en översyn av rutinerna inom hemvården, rutinen för besvarande av trygghetslarm i hemvården har återigen gåtts igenom med berörd personal.

Verksamheten kommer vidta åtgärder för att förbättra kultur och samverkan på arbetsplatsen. Utbildning i aktivt medarbetarskap inleds efter sommaren och pågår till och med juni 2024.

Enskilda insatser avseende berörd personal är påbörjad.

Andra ärendet

Socialförvaltningen har utrett en händelse inom vård och omsorg enligt lex Sarah. Publicerad på hemsidan 2023-08-24.

IVO har nu fattat beslut i ärendet och avslutar det med kommentar att verksamheten vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att händelsen kan inträffa igen.

Händelse

Händelsen berör en omsorgstagare i hemvården. Omsorgstagare kommer hem från vistelse på lasarett utan att detta uppdateras och dokumenteras rätt i verksamhetssystem varpå nattens tillsyn uteblir under två nätter.

Omsorgstagaren har riskerat att fara illa då hemvårdspersonal inte gjort tillsyn.

Åtgärder

Verksamheten har gjort en översyn av rutin vid hemgång gällande kommunikation och dokumentation och informerat all personal.

Verksamheten kommer vidta utbildningsinsatser för att förbättra kommunikation och dokumentation på arbetsplatsen. Utbildning i aktivt medarbetarskap inleds efter sommaren och pågår till och med juni 2024.

Enskilda insatser avseende berörd personal är påbörjad.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-10-30

Kontakt